ACLED-APW Report Tracking Disorder During Taliban Rule in Afghanistan

پروفایل ولایات

  • پروفایل ولایات

    4 July 2020

    APW داده های دست اول را از طریق گروه روزنامه نگاران خود ، از سطح زیر بنایی جمع آوری می کند و اطلاعات به روز را در مورد 34 استان افغانستان ارائه می دهد. پروفایل های استان شامل اطلاعات عمیق در مورد استان ها به همراه داده های مربوط به گروه های مبارز فعال است. حوادث مهم امنیتی و کنترل سرزمینی. این نمایه ها همچنین عوامل محلی را که در شورش در سطح استان نقش دارند ، نشان می دهد.