توییت سوم

تیم محققین دیده بان صلح افغان یا (APW) در حال فعالیت بر روی گزارش شش ماهه در مورد کاهش خشونت یا (RiV) هستند و این گزارش قرار است در تاریخ 10 سپتمبر سال 2020 منتشر شود.
rivmonitoring