توییت اول:

ما از اعلام راه اندازی وب سایت خود به زبان های انگلیسی، پشتو و دری خرسندیم.


برای بازدید از ویب سایت مان به
 orband مراجعه نمایید
توییت دوم: