توییت دوم:

تیم ما در کابل و ولایات شما را به طور مرتب در مورد پیشرفت روند صلح افغانستان آگاه خواهد ساخت.