دولت باید تمام زندانیان طالبان را به گونه مشروط از بند رها سازند.

taliban release.jpg

در اعلامیه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آمده است که دولت باید در پروسه رهایی زندانیان با در نظر داشت تجارب بین المللی، آنها را به گونه مشروط از بند رها سازند.
بیانیه می افزاید که آزادی بی قید و شرط زندانیان سبب تقویت فرهنگ عفو خواهد شد و در کنار آن بی عدالتی بزرگ در برابر حقوق قربانیان صورت خواهد گرفت، که ادامه این پروسه حالت ناگوار در پی خواهد داشت.
کمیسیون متذکره همچنین از اعضای لویه جرگه مشورتی صلح خواسته است تا در تصامیم خویش دقت نموده و نباید خانواده های قربانیان را نادیده بگیرند و باید به حقوق آنها ارج بگذارند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خاطر نشان نموده است که جامعه جهانی مسئولیت دفاع از حقوق بشر و احصول اطمینان از تامین و تعمیم عدالت را برعهده دارد