پشتیبانی

  دیده بان صلح افغان یا (APW) یک نهاد تحقیقی جدید میباشد، که توسط گروهی از جوانان افغان مقیم کابل، تأسیس گردیده است.
دیده بان صلح افغان یا (APW) از طریق راه اندازی تحقیقات و گزارش‌دهی مؤثر، چشم انداز های بی‌نظیری را در مورد صلح و جنگ در افغانستان ارائه میدارد. 
مرام دیده بان صلح افغان یا (APW) این است تا معتبرترین جایگاه منبع اطلاعاتی را در پیوند با خشونت های افغانستان، از آن خود نماید. 
این نوع فعالیت ها به منابع خارق العاده و ساعات کاری بیشتر نیاز دارد. در حال حاضر در نهاد دیده بان صلح افغان یا (APW) یک گروه کوچک 15 نفری و یک هیئت مدیره مشغول کار میباشند، که از دانش و اندوخته های سطح جهانی برخوردار اند.
حمایت شما از تیم ما، ما را در پایداری مؤفقانه فعالیت های مان یاری خواهد رساند. ما از همه شما خواهان حمایت از دیده بان صلح افغان یا (APW) هستیم، تا قادر به آن شویم که کشور عزیز خویش افغانستان را به یک آینده مرفه و مسالمت آمیز سوق دهیم