جنگ دیگر راه حل نیست ، صدیق صدیقی

Sediqi.jpg

- آیا صلح در افغانستان ممکن است؟   
- بلی! صلح، در پرتو ارزش ها و آموزه های دین مقدس اسلام، احکام  قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، منافع ملی و مصالح علیای کشور از خواست های بنیادین  مردم و اولویت دولت جمهوری اسلامی افغانستان پنداشته می شود؛ تلاش های صلح خواهانه و واقع‌گرایانه‌ی زعامت افغانستان، روند صلح را از یک گفتمان انتزاعی و جسته‌وگریخته به گفتمان مسلط ملی، منطقه‌ای و جهانی مبدل کرد. دیپلوماسی فعال وچند جانبه گرایی منطقه یی و جهانی دولت افغانستان سبب شد، که صلح بیش‌تر از هر زمان دیگر، عملی پیداکند، حال بر طالبان است که از روایت جنگ و خشونت دست بکشند، آتش را قبول کنند و به مذاکرات و صلح که خواست مردم و دولت افغانستان وجهان است حاضر شوند
پلان شما برای صلح بین الفغانی چیست؟ 
جواب دوم:  -احکام و ارزش های دین مقدس اسلام، اراده ‌مردم،  قانون اساسی، جمهوریت ومردم سالاری و دست آورد های دو دهه پسین کشور دیدگاه و پلان دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص صلح را شکل می‌دهد.  در روشنایی مسایل یاد شده  تدویر جرگه های  مشورتی صلح، جرگه   ۳ هزار عالم دین،  جرگه جوانان و زنان، جرگه علمای افغانستان، پاکستان‌و اندونزیا، تشکیل هیات مذاکره کننده جامع و همه شمول  تشکیل شورای عالی مصالحه  اقدامات عملی صلح جویانه ای است که نتها پلان؛ بلکه آمادگی لازم دولت افغانستان رادر امر مذاکرات و صلح نشان میدهد 
مخربین پروسه صلح کی ها هستند و چرا پروسه صلح را تخریب می‌کنند؟
از دید دولت جمهوری اسلامی افغانستان، گروه های که با ایجاد ارعاب و وحشت دست به خشونت و انسانی‌کشی می‌زنند، طالبان و عقبه ها و پناه‌گاه های  استراتیژیک آنها اند که در اقتصاد جرمی و مواد مخدر دخیل بوده و ماشین جنگی جنگ‌جویان را ‌به منظور تامن منافع شوم  شان مشتعل نگهمیدارند و حیات خلوت برای تروریستان فراهم می‌کنند. این‌ها در حقیقت عوامل و مخربین اصلی پروسه صلح  محسوب می شوند  
-شما برای افغان‌ها وافغانستان چی می‌خواهید؟
افغانستان خانه ای‌مشترک همه افغان هاست، دولت افغانستان برنامه های وسعی را در راستای امنیت، ثبات،گسترش اقتصاد و تجارت و روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری با کشور های منطقه و جهان، مبارزه با فقر وتنگ دستی، ایجاد کار و اشتغال‌زایی، انکشاف متوازن، مبارزه با هر نوع فساد و مواد مخدر و سر انجام تامین رفاه برای هر افغان این خطه، که در افغانستان( خانه ای مشترک‌شان)  بدون هر نوع دغدغه ای زندگی کنند؛ دارد.
افغانستان بعد از جنگ چه گونه خواهد بود؟ آرزوی شما برای افغانستان دریک دهه بعدی چیست؟ 
پایان جنگ و تامین صلح و ثبات سرتاسری در کشور از خواست های اساسی مردم و اولویت افغانستان است، دولت افغانستان، دیدگاه واضح در خصوص فرصت ها و قوت ها این سرزمین سرشار از منابع دارد، توقع ملت و دولت افغانستان پایان خشونت و جنگ است؛ به محض پایان جنگ  برنامه های عمرانی وانکشافی ما در روشنایی استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و بر اساس اولویت ها و استعجالیت ملی تنظیم و تسریع خواهند یافت و  به سوی افغانستان خود کفا، و خودبسنده خواهیم رفت.
آیا شما بعد از توافق صلح خواستار حضور نیروهای نظامی‌و ملکی خارجی در افغانستان هستید؟
 
دیدگاه استراتیژیک دولت اسلامی افغانستان در راستای روابط با شرکای بین المللی‌اش کاملن واضح و مبرهن است، دولت افغانستان به مثابه ای یک کشور مستقل مبتنی‌بر احترام و منافع متقابل استراتیژیک اش با کشور های منطقه و جهان خواهان تداوم و گسترش روابط دوستانه است به باور ما درسده ای ۲۱ و هزاره ی سوم، زندگی در تجرید سیاسی و با رویکرد قرون اوسطایی عقلانی نیست.
اگر نیروهای نظامی خارجی از افغانستان خارج شوند، چقدر احتمال دارد که یک جنگ داخلی در این کشور فوران نماید؟ (درصورتی که در معامله اشتباه صورت گیرد)
جواب هفتم:  -افغانستان به عنوان یک کشور مستقل،  واحد، دارای قانون‌اساسی و نظام مبتنی بر اراده مردم‌(جمهوری) است؛ اما با توجه شکنندگی های سیاس وکش وقوس های‌منطقه‌یی، و فرامنطقه‌ای   موجودیت اقتصادی جرمی در منطقه، گروه‌ها و پناهگاه های هراس افگنان و رویکر تداوم جنگ های نیابتی به هدف تامین منافع برخی گروهای هراس افگن و کشور های حامی شان به عنوان تهدید جدی نتها به افغانستان بلکه به کشور های منطقه و جهان نیز متصور است. بنا باتوجه به فضای مسلط و امنیت منطقه یی و جهان و برچیدن دامنه های دهشت افگنی، صلاح نظام بین الملل ‌ این است، که الی پایان جنگ وضعیت عمومی همانند  وضعیت موجود تحت مراقبت ملی و بین الملی باشد. جنگ داخلی خاطره های تباه کن دارد و به هیچ صورت تکرار نخواهد شد. افغانستان امروز به ظرفیت های قوی اجتماعی، دولتی و نظام مند دست یافته است که تهدید گروه های هراس افگن این کشور را وادار به جنگ داخلی نخواهد کرد.
-بزرگترین آرزوی شما از پروسه صلح چیست؟
پایان خشونت و جنگ بزرگترین خواست مردم و دولت است، مردم افغانستان از جنگ به ستوه آمده و خواهان قطع جنگ و تسریع پروسه صلح استند.حکومت افغانستان  گام های اساسی را برای پروسه صلح برداشته‌؛ توقع ما این است که طالبان نیز دست از خشونت بکشند، آتش بس را قبول کنند و به مذاکرات وصلح حاضر شوند. آرزوی ما اینست که طالبان از جنگ دست بکشند و به صدای صلح ملت و افغانستان و جامعه جهانی لبیک بگویند.
بزرگترین هراس شما در مورد آینده افغانستان چیست؟
بزرگ ترین هراس مردم  برای آینده شان تداوم خشونت و جنگ است، پایان هر جنگ صلح است، دولت و ملت افغانستان خواهان صلح  باعزت و باشرف اند، انتظار ما این است که هراس افگنان دست از انسان کشی بردارند و به صلح و ثبات معتقد شده گام های عملی را بردارند.
آیا فکر می‌کنید توافق صلح میان افغان ها و طالبان به معنی صلح در افغانستان است؟ آیا واقعاً این توافق منجر به ختم چند دهه جنگ در افغانستان می‌شود؟
توقع دولت و مردم افغانستان، قطع خشونت، پایان جنگ و تامین صلح پایداراست. جنگ یک پدیده ای شوم و نامیمون است، این طالبان اند که با حملات ضد انسانی و هراس افگنانه ای شان همواره زمینه های خشونت  را برای گسترش تحرکات و فعالیت های سایر گروه ها فراهم می نمایند. انتظار ما این است که طالبان روابط شان را با گروه های تروریستی قطع کنند، و به جنگ نقط پایان بگذارند. ما برای توافق صلح خوش بین هستیم و آنرا به حیث فرصت تاریخی تلقی کرده و دولت حاضر است تا هر گامی را که نیاز باشد برای پیروزی صلح بردارد.
 چند واقعه بعد از توافق صلح امریکا با طالبان نزد شما ثبت گردیده است؟ آمار تلفات را در دست دارید؟ (ما بگونه بیطرفانه در این مورد اسناد داریم و می‌توانیم با جزئیات شریک سازیم) 
دفتر شورای امنیت ملی این آمار را در اختیار شما قرار خواهد داد
آیا شما فکر می‌کنید که می‌کانیزم کاهش خشونت منجر به آتش بس دایمی و صلح پایدار می‌گردد؟
کاهش چشمگیر خشونت ها و آتش بس اعلام ناشده و بعد آغاز مذاکرات مستقیم منجر به آتش بس دایمی و صلح پایدار خواهد گردید. در مورد صلح مهم ترین مسله اراده صلح خواهانه‌ی طرفین است. زمان‌که اراده واقعی برای صلح وجود داشته باشد،  تداوم خشونت منطق ندارد؛ بنا اگر طالبان اراده واقعی برای صلح دارند، باید به خواست مردم افغانستان و جهان لبیک بگویند،‌ آتش‌بس را قبول نموده به مذاکرات به هدف صلح حاضر شوند.
آیا نقض توافق میان طالبان-امریکا واقع گردیده است؟ (اگر واقع شده است، لطفاً مشخص سازید)
بلی! بعد از امضای توافق نامه صلح ( امریکا با طالبان) یکی از مسایل اساسی و مهم پایین نگه‌داشتن سطح خشونت ها درکشور بود، که بر عکس طالبان، هزاران مورد تحرک ضد امنیت را انجام دادند، که درکناربه شهادت رسانیدن صد نظامی افغان جان صد ها انسان بی‌گناه بشمول زنان، کودکان و حتی جان خطبا و نمازگزارن را در اماکن مقدسه( مساجد) گرفته اند. بربنیاد گزارشات، طالبان در هفته گذشته نسبت به نزده سال پسین بیش ترین خشونت  ها را انجام داده اند. این تحرکات ضد امنیت طالبان  مصداق های بارز نقض توافق نامه ای این گروه با امریکا است.
چرا حملاتی که از سوی داعش مسئولیت آن پذیرفته میشود، بعد از توافق امریکا با طالبان افزایش یافته است؟
دولت افغانستان لانه های گروه داعش را از بین برده است. بزرگترین شکست داعش در افغانستان به دست نیروهای امنیتی و دفاعی ما صورت گرفته است.
داعش چیست؟ 
یک گروه دهشت افگن که تلاش کرده در افغانستان پناه گاه داشته باشد که توسط نیروهای امنیتی و دفاعی ما با شکست سنگین روبرو شد.
چی وقت آتش بس دایمی ممکن خواهد بود؟
زمانی ممکن است که طالبان به صلح تهعد کنند و وارد مذاکره مستقیم با دولت افغانستان شوند. این برای همه مبرهن است که جنگ دیگر راه حل نیست، همزمان جنگ و صلح هم تجربه ناکام بوده و است، راه حل واقعی برای صلح افغانستان، راه حل سیاسی است که از طریق آتش بس و مذاکرات صلح محتمل است، بنا آتش بس به عنوان مقدمه صلح اراده طرف را برای صلح نشان می دهد، بنا اگر طالبان اراده برای صلح دارند، آتش بس را به مثابه یک قاعده بنیادی بپذیرند و به مذاکرات حاضر شوند.