گزارش ار ائی وی

گزارش در مورد کاهش خشونت یا RiV انتشارات اصلی تحقیق دیده بان صلح افغان یا (APW) است که به طور شش ماهه منتشر می شود. ما از 22 فبروری سال 2020 تمام حوادث امنیتی مرتبط با جنگ را مستند سازی نموده ایم – تاریخی که آغاز دوره کاهش خشونت یا RiV است. در گزارش شش ماهه، اطلاعات دقیقی از تمام حوادث را با آمار دقیق تلفات تمام طرفین درگیر در منازعات، منجمله غیرنظامیان، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و طالبان ارائه خواهد گردید.