گزارش ماهانه

گزارش ماهانه 
ما یک تحلیل عمیق از اوضاع امنیتی و سیاسی مربوط به روند صلح افغانستان را ارائه می نماییم. گزارش ماهانه براساس آمار و اطلاعات است که ما از گزارشگران مان در سراسر افغانستان جمع آوری نموده ایم. گزارش ماهانه ما تمام حوادثی را که توسط تیم ما از طریق ابتکار نظارت RiV  مستند شده است،‌ مورد شرح قرار می دهد. اولین گزارش ماهانه قرار است تا پایان ماه آگست پخش  شود.