خبرنامه هفتگی

تیم متخصصین ما اطلاعاتی را که از طریق شبکه خبرنگاران جمع آوری می نماید را تحلیل نموده و سپس موضوعات هفته وار را ایجاد می نمایند. گزارش خلاصه شده شامل تمام حوادث می شود و پیشرفت های مهم مربوط به صلح و انکشاف را خاطر نشان می سازد. اولین خبرنامه هفته وار قرار است در تاریخ 15 آگست پخش شود.