تیم ما

گزارشگران:
مجید ژرند، گزارشگر زون جنوب شرقی
حبیب نجفی‌زاده، گزارشگر زون شمالی
صدیق ریشتانی، گزارشگر زون جنوبی
عتیق‌الله مطمئن، گزارشگر زون غربی
ببرک درویش، گزارشگر زون مرکز