درباره ای پی دبلیو

معلومات راجع به دیده بان صلح افغان یا (APW
دیده بان صلح افغان یا (APW) یک نهاد تحقیقی مستقل و غیر سیاسی بوده که منحصراً بر درک ماهیت جنگ تمرکز دارد و از آن به عنوان یک رویکرد مؤثر برای تامین صلح سراسری در افغانستان استفاده به عمل میآورد. 
این دیده‌بان مستقل صلح توسط گروهی از افغانها به منظور آگاهی دهی در مورد شدت و عواقب ناشی از چندین دهه جنگ و خشونت ها در افغانستان ایجاد گردیده است. 
این نهاد مسائل مرتبط به جنگ و خشونت را با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از 34 ولایت کشور در مورد افرادی که آگاهانه و یا غیرآگاهانه از پیامد های ناگوار جنگ و خشونت رنج می برند، تحت پوشش قرار می دهد. 
هدف کلی نهاد مذکور به تصویر کشیدن چهره حقیقی جنگ و برملا نمودن هزینه های بشری جنگ توام با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد.
ما میخواهیم تا از طریق راه اندازی تحقیقات، گزارش‌دهی مؤثر و جمع آوری اطلاعات، از جنگ یک تصویر روشن ارائه نماییم.